C/ Lleida 31 17220 Sant Feliu de Guixols Telf.: 972 82 11 22 Fax.: 972.32.34.28 e.mail.: info@ecotermclima.com
C/ Lleida 31 17220 Sant Feliu de Guixols Telf.:     972 82 11 22Fax.:    972.32.34.28e.mail.: info@ecotermclima.com

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
 
Denominació social:
Ecoterm Clima SL
Número d'identificació fiscal: B17804923

Domicili social:
Carrer lleida 31 
17220 Sant Feliu de Guíxols
Correu electrònic:
info@ecotermclima.com
telèfon:
972821122
Fax: 972323428

 
Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Ecoterm Clima SL, societat limitada constituïda en Girona, l'any 2004, per Escriptura Pública nombre 1036, davant el notari Ignacio Gomá Lanzón, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya. 
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 2138, foli 136, i fulla GI-35.812.
 
Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat: Instal.lacions de fontaneria i climatització 
Codis de conducta als que l'empresa està adherida: 4322 

 
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Ecoterm Clima SL amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Ecoterm Clima SL i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

Horari d' apertura

8:00 a 13:30  i 15:00 a 18:00 L-V

Ecoterm en les xarxes socials